fbpx
เช็กสถานะคู่ของคุณ ผ่านสมการความรักของ Rusbult

ไปต่อหรือพอเเค่นี้ดีนะ ?  สำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักที่ความรักกำลังอิ่มตัวนั้น คำถามนี้ยังคงรอการตัดสินใจ เเต่การตัดสินใจที่ดี อย่างน้อยที่สุด ควรพิจารณาเหตุเเละปัจจัยที่ส่งผลถึงปัญหาหรือคำถามที่ตั้งไว้  งานวิจัยจาก Rusbult เเละทีมในปี 1998 ได้นำเสนอ โมเดลการลงทุนในความสัมพันธ์ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ซึ่ง 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่  1.) ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ (Satisfaction Level)   2.)คุณภาพของตัวเลือก (Quality of alternatives)   3.)ปริมาณการลงทุนที่ลงไปก่อนหน้านี้ (Investment size)   โดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับระดับของพันธะผูกพัน (Commitment Level)  ซึ่งส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการยึดมั่นในความสัมพันธ์ (Probability of Persistence) ดังสัมการ C =(S – A)…