fbpx
10 คุณลักษณะของผู้นำแบบรับใช้ที่ใครๆ ก็อยากร่วมงานด้วย!

“ผู้นำ” กับ “ผู้รับใช้” เหมือนจะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกัน เนื่องจาก servant คือการรับใช้และบริการ แต่เมื่อนำมารวมกัน “ผู้นำแบบรับใช้” ก็กลายเป็นที่ยอมรับและต้องการอย่างสูงเพราะความสัมพันธ์ที่ดีคือหนึ่งในปัจจัยของความสำเร็จในองค์กร ลักษณะเด่นๆของผู้นำประเภทนี้แบ่งออกเป็น 10 อย่างด้วยกัน 1. การฟัง (Listening) เป็นผู้ฟังที่ดี รับรู้และตอบสนอง ทำให้ผู้อื่นอยากจะแสดงความคิดเห็น สามารถลองฝึกเทคนิค active listening ด้วยการตั้งหัวข้อขึ้นมาเช่น อาหารที่ชอบ ความฝัน ผลัดกับเพื่อน คุยคนละ 2 นาทีโดยที่ผู้ฟังต้องจับใจความ เข้าใจประเด็น และรับรู้อารมณ์ของผู้พูดโดยห้ามโต้ตอบระหว่างการพูด ความยากง่ายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล 2. ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ทำความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆมากกว่าการตั้งความคาดหวังซึ่งอาจเป็นการกดดันโดยไม่รู้ตัว เคารพในความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และอื่นๆ รับรู้ถึงความตั้งใจและเจตนาที่ดีของแต่ละคน 3. การเยียวยา (healing)…